Oorzaken en oplossingen verrechtsing: Catherine de Vries

Professor Catherine E. de Vries is werkzaam bij

Oorzaken en oplossingen verrechtsing: Catherine de Vries


Aan de hand van statistieken over de afgelopen decennia liet prof. dr. Catherine de Vries haarscherp zien wat er gebeurd is in de Europese politiek met de traditionele partijen in Europa. De voornaamste drie grote partijen/groepen, de liberalen in het midden, de arbeidsbewegingen aan de linkerkant en de traditionele geloofspartijen aan de rechterkant hebben alle een verval doorgemaakt. Deze drie konden decennia lang altijd nog samen een meerderheid vormen. Een geheel rechtse coalitie lijkt vooralsnog uitgesloten. Nieuwe coalities met nieuw elan behoren tot de mogelijkheden nu.

Ingegeven door de onvrede op allerlei gebieden en het uitblijven van oplossingen, konden nieuwe meer of minder (ultra) rechtse en (ultra) linkse partijen die daar op inspeelden een grote of stapsgewijze groei doormaken. In Nederland was Pim Fortuyn daarvan een duidelijk voorbeeld. Maar ook de Nieuwe Democraten (D66), de Groenen en andere one-issue partijen speelden een rol bij de afbrokkeling van de macht van dit drietal groepen in Europa. Dit alles is ingegeven door het niet leveren als service-provider naar de lokale en Europese burgers. Als je niet levert, gaat men het elders zoeken.

Door dit niet-leveren of falen van de overheid werd het eenvoudig om op sentimenten of behoeften in te spelen.  De discussie over populisme met betrekking tot bijvoorbeeld migratie wordt veelal door de heersende orde op morele gronden gevoerd. Belangrijk is dat het populisme debat niet op grond van moraal alleen gevoerd moet worden. Juist moet duidelijk gemaakt worden hoe belangrijk de economische kant is; migranten zijn broodnodig om onze economie vol draaiende te houden!! Al diegenen die bijvoorbeeld zeggen Nederland eerst, moeten ook weten dat hun economische positie juist verbeteren zal door een goed arbeidsmigratie-toelatingsbeleid te voeren, omdat die arbeidsmigranten broodnodig zijn om de Nederlandse en andere economieën draaiende te houden.  Wilders schaadt zijn kiezers door de grens te sluiten. Maar voor alle Nederlanders eerst, heb je ook eerst een goed draaiende EU nodig. In haar inspirerende betoog gaf Catherine aan verantwoordelijkheid te nemen. Met betrekking tot migratie zullen regeringen hun burgers duidelijk moeten maken dat de baten van arbeidsmigratie duidelijk opwegen tegen de kosten ervan. Het falen daarin van de overheden voedt populisme in alle richtingen.  Op de vraag hoe de boodschap naar de (nu nog) niet Europees georiënteerde bevolkingsgroepen (minima  e.a. groepen) moet worden overgebracht, was haar antwoord duidelijk. Een mea culpa naar al die groepen is op zijn plaats. De afgelopen regeringen hebben de afgelopen decennia op vele fronten Europa breed gefaald in de dienstverlening naar de gewone burger.

Catherine eindigde met een aanbeveling voor nieuwe politici:

Stoppen met  klagen en zeuren naar andere partijen en politici over: 

  • Het zogenaamd ten onder gaan van het liberalisme in de democratie
  • Het zich afzetten van het  idee van “eigen volk eerst “
  • Het beweren dat Europees belang niet een Nederlands belang is

 In plaats van het klagen en zeuren en het zich afzetten tegen andere partijen, nu veerkracht tonen en de energie nu richten op positieve zaken en verantwoordelijkheid nemen voor :

  • Oplossingen en ideeën bedenken waar we naar toe moeten
  • Waarden en principes gezamenlijk ontwikkelen en vechten voor het behoud daarvan
  • Inbouwen van veerkracht en het handelen in concrete stappen voorwaarts

Laat een reactie achter